PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS CONFORM ARTIKEL 13 VAN (EU-)VERORDENING 2016/679 (‘AVG’)


VERWERKINGSDOELEINDEN

Gegevens die u aan ons verstrekt via een formulier en/of navigatiegegevens verzameld door de online configurator zullen door het Bedrijf verwerkt worden om uw informatieaanvragen te beantwoorden over het Bedrijf en/of zijn producten/diensten

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Uitvoering van een overeenkomst waarin de Gebruiker optreedt als partij

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Deze gegevens worden één jaar bewaard, dit is de geschatte tijd die nodig is om verzoeken doeltreffend af te handelen. Vervolgens worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd


VERWERKINGSDOELEINDEN

Beheer van security en IT-resources (back-up, herstel enz.)

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Rechtmatig belang (servicebeheer, servicegarantie)

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Deze gegevens worden één jaar bewaard, dit is de geschatte tijd die nodig is om verzoeken doeltreffend af te handelen. Vervolgens worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd


VERWERKINGSDOELEINDEN

Gegevens die u ons verstrekt via een formulier, op basis van uw eerdere toestemming, zullen verwerkt worden voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld mailing – via geautomatiseerde kanalen (zoals sms, mms, e-mail, sociale netwerken, chat) en traditionele kanalen (zoals callcenters en brievenpost) – zowel van promotionele en commerciële communicatie met betrekking tot diensten/producten aangeboden door het Bedrijf en reclame voor bedrijfsactiviteiten, als onderzoek naar klanttevredenheid, marktonderzoek en statistische analyse

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Toestemming (optioneel en op elk moment intrekbaar)

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoons- en contactgegevens: tot intrekking van de toestemming


VERPLICHT IN TE VULLEN GEGEVENS

Gegevens aangeduid met een asterisk (*) op het invulformulier zijn verplicht in te vullen zodat wij u de gevraagde informatie kunnen bezorgen. Bij weigering om deze gegevens in te vullen, kan het Bedrijf uw verzoek niet versturen.


GEGEVENSONTVANGERS

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan een externe persoon die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld de overheid en bewakings- en controleorganen of iedere publieke persoon die gemachtigd is dergelijke gegevens op te vragen) of kunnen, in naam van het Bedrijf, behandeld worden door een externe persoon die optreedt als Verantwoordelijke en die hiertoe passende instructies heeft gekregen. De persoon in kwestie behoort voornamelijk tot de volgende categorieën:
-    Bedrijven die diensten verlenen op het vlak van beheer en/of onderhoud van de Bedrijfswebsite.
-    Bedrijven die diensten leveren voor het beheer van de klantenservice via verschillende kanalen (online chat, callcenters enz.)


GEAUTORISEERDE PERSONEN VOOR DE VERWERKING

Gegevens kunnen verwerkt worden door de werknemers van het Bedrijf die een functie uitoefenen die verband houdt met de bovenvermelde doeleinden, en die uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen om deze gegevens te verwerken en hiertoe passende instructies hebben gekregen


OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie


GEBRUIKERSRECHTEN – KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Gebruikers kunnen contact opnemen met ELCO GmbH per brief op het adres Via Roma 64, 31023 Resana (TV), per telefoon op +39 0423 719500, via een e-mail naar contact@elco-burners.com, om aan de verwerkingsverantwoordelijke toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, hun gegevens te laten verwijderen, onjuiste gegevens te laten corrigeren, onvolledige gegevens te laten aanvullen, een beperking van de verwerking te vragen in de gevallen voorzien in artikel 18 van de AVG of zich te verzetten tegen de verwerking, voor redenen die eigen zijn aan hun specifieke situatie, in geval van een rechtmatig belang voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de verwerking gebeurt op basis van toestemming of overeenkomst en met behulp van geautomatiseerde systemen, hebben gebruikers het recht om de gegevens in een gestructureerd, gangbaar, leesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, zonder te worden verhinderd.
Gebruikers hebben het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar ze gewoonlijk verblijven of werken of in de lidstaat waar de potentiële inbreuk plaatsvond.
Gebruikers hebben het recht hun toestemming voor marketingdoeleinden te allen tijde in te trekken en zich te verzetten tegen de gegevensverwerking voor diezelfde doeleinden. Gebruikers die voor de bovenstaande doelstellingen enkel via traditionele kanalen gecontacteerd wensen te worden, kunnen aangeven dat ze zich enkel verzetten tegen communicatie via geautomatiseerde kanalen.